ХУУЛИЙН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛСОН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ НӨХЦӨЛИЙГ ШИНЭЭР ИЛЭРСЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ГЭЖ ҮЗНЭ.

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024-01-08-ны өдрийн магадлал №2024/ДШМ/01 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №  09, 2024.01.08 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХЭРГИЙГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ШИЙДВЭРЛЭЭГҮЙГ МӨН ТОМИЛОГДООГҮЙ ШҮҮГЧ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСНИЙГ ТУС ТУС ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ҮЗНЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024.03.12-ны өдрийн магадлал №/МА2024/00009 Шүүхийн процессын тойм №07 2024.03.12 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫГ ХУДАЛДААЛАХ ЗОРИЛГОГҮЙГЭЭР ХАДГАЛСАН, БУСДАД ӨГСӨН, ОЛЖ АВСАН ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭДҮҮДЭД ОНОГДУУЛСАН ХОРИХ ЯЛЫГ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭВ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024.03.12-ны өдрийн магадлал №2024/ДШМ/15 Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 8, 2024.03.12 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон,болоогүй Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭМ ХОРЫГ ХАРИУЦАН АРИЛГАХ ҮҮРЭГ НЬ БУСДЫН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭД ХӨРӨНГӨД УЧИРСАН ХОХИРОЛД ХАМААРАЛТАЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.03.13-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/09 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №36 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗӨРЧЛИЙН НОТЛОХ БАРИМТ НЬ СТАНДАРТААР БАТАЛГААЖСАН ХЭМЖИЛТ-ХЯНАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ҮНДЭСЛЭНЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.03.22-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМЗ/04 Шүүхийн процессын тойм: №38 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЗОХИГЧДЫН ХООРОНД ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦАА ҮҮСЭЭГҮЙ БОЛОВЧ НЭХЭМЖЛЭГЧЭЭС ХАРИУЦАГЧИД ШИЛЖҮҮЛСЭН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙГ ХАРИУЦАГЧ БУЦААН ТӨЛӨХ ҮҮРЭГГҮЙ БОЛОХОО НОТЛООГҮЙ БОЛ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ ХӨРӨНГӨЖСӨН ГЭЖ ҮЗНЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.06.21-ны өдрийн магадлал №202/МА202З/00022 Шүүхийн процессын тойм № 40 , 2023.10.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДЛЫГ БАРЬЦААЛАГЧ ХАНГАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №202/МА2023/00027 Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 45, 2023.10.16 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛСАН ХОРИХ ЯЛЫГ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭВ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022.07.03-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/19 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №46, 2023.10.16 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 6.7 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН ГЭМ БУРУУГАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ХҮНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ХӨНГӨРҮҮЛЭХ, ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРМЫГ ШҮҮХ ЗАЙЛШГҮЙ ЗААВАЛ ХЭРЭГЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТ БИШ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №2023/ДШМ/20 Шүүхийн шийдвэрийн тойм №46, 2023.10.20 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй […]

Дэлгэрэнгүй үзэх