АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХЭРГИЙГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ШИЙДВЭРЛЭЭГҮЙГ МӨН ТОМИЛОГДООГҮЙ ШҮҮГЧ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСНИЙГ ТУС ТУС ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ҮЗНЭ

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024.03.12-ны өдрийн магадлал №/МА2024/00009
Шүүхийн процессын тойм №07 2024.03.12
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
Нэхэмжлэгч:Г.Б нь хариуцагч У.Ч, Д.Г нарт холбогдуулан үнэт эдлэлийн үнэ 15,880,000 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэл гаргажээ.
Анхан шатны шүүх нэхэмжлэгч Г.Б-ийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, заримыг хэрэгсэхгүй болгож, шийдвэрлэснийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нараас эс зөвшөөрч, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож,өгнө үү гэсэн агуулга бүхий давж заалдсан гомдол гаргасан байна.
Давж заалдах шатны шүүхээс хэргийг хянан үзээд тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүгчийг томилсон захирамж хэрэгт авагдаагүйг хууль бус бүрэлдэхүүнээр хэргийг хянан шийдвэрлэсэн, хэргийг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй зэргийг тус тус хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үзсэн.
Тодруулбал Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар нэхэмжлэл, хүсэлт, гомдлыг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс урьдчилан тогтоосон журмын дагуу шүүгчид хуваарилах бөгөөд уг журам нь урьдчилан мэдэх боломжгүй, тохиолдлоор хуваарилах нөхцөлийг хангасан байх ба шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолыг үндэслэн тухайн шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаан даргалагчийг захирамж гарган томилно.
Өөрөөр хэлбэл анхан шатны шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс урьдчилан тогтоосон журмын дагуу хүчингүй болсон хэргийг урьд шийдсэн шүүгчид дахин хуваарилсан талаарх баримт хэрэгт авагдаагүй, холбогдох эрхийн акт, шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолгүйгээр шүүгч хэргийг хянан, шийдвэрлэсэн нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн зөрчилд хамаарна.
Хуулиар өөр хугацаа тогтоогоогүй бол хэрэг үүсгэсэн өдрөөс хойш 60 хоног, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхээс хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бол шүүгч хэргийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд энэ хугацааг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс нэг удаа 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно гэж хэргийг анхан шатны журмаар хянан хэлэлцэх хугацааг хуульд тодорхой заасан.
Гэвч анхан шатны шүүх дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан иргэний хэргийг хугацааг хэтрүүлэн шийдвэрлэхдээ хэргийн хугацааг сунгасан шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолгүй, хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцүүлэх захирамж гаргалгүйгээр хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн байна.
Эдгээр дурдсан үндэслэлийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зөрчил гэж давж заалдах шатны шүүхээс дүгнэж, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаах нь зүйтэй гэж шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэсэн.
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Болормаа