БАРИМТ БИЧГИЙН ЖИНХЭНЭ ЭЗЭМШИГЧ МӨН ЭСЭХИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ