ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН НЬ ОНОГДУУЛСАН ШИЙТГЭЛИЙГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛЭЭ НОТЛОХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 115/ШШ2020/0027
Тоймын огноо, дугаар: 2023.06.23-ны №41
Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчаас иргэн С-ийг “зөвшөөрөл, гарал үүслийн тодорхойлолтгүй амьтан /цагаан загас/ худалдаалж байсан” гэх зөрчилд 300000 төгрөгийн торгуулийн шийтгэл, 280000 төгрөгийн нөхөн төлбөр оногдуулж шийдвэрлэн, улмаар зөрчлийн холбогдогч иргэн С нь торгууль, нөхөн төлбөрийг хуулийн хугацаанд төлөөгүй тул шийдвэр /шийтгэлийн хуудас/-ийг албадан гүйцэтгүүлж өгнө үү гэсэн хүсэлтийг шүүхэд ирүүлжээ.
Шүүх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж буцаасан.
Учир нь: Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар эрх бүхий албан тушаалтан нь оногдуулсан шийтгэлийг албадан гүйцэтгүүлэх үндэслэлийг шүүхэд нотлох үүрэгтэй. Гэтэл мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нь иргэн С-д шийтгэл оногдуулсан шийдвэр /шийтгэлийн хуудас/-ийг гардуулах ажиллагааг баримтжуулаагүй, үүнтэй холбоотойгоор зөрчилд холбогдогчийг тус шийдвэрт гомдол гаргах эрхээр хангасан эсэх нь тодорхойгүй, түүнчлэн тухайн шийдвэрт түүнийг сайн дураар биелүүлэх хугацааг тусгаагүйгээс ямар хугацаагаар тогтоосныг биелүүлээгүй гэж байгаа нь тодорхойгүй байсан нь дээрх хуульд заасан шаардлагад нийцээгүй.
Иймд шүүхээс тус мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг оногдуулсан шийтгэлээ албадан гүйцэтгүүлэх хүсэлтийн үндэслэлээ нотлох үүргээ биелээгүй гэж үзэж хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж буцаасан.
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд