Цагдаагийн алба хаагч нь тэтгэвэр, тэтгэмжтэй холбоотой аймгийн Цагдаагийн газрын шийдвэрийн талаар харьяалах дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах боломжтой

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 115/ШЗ2024/0005
Тоймын огноо, дугаар: 01
Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм
Шүүгчийн захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Чөлөөнд гарсан цагдаагийн алба хаагч иргэн А нь түүнийг тэтгэвэртээ гарснаас хойш хугацаанд шинэчлэгдэж гарсан Цагдаагийн албаны тухай хууль /2017 оны/ дахь тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаарх зохицуулалтыг үндэслэн нэг удаагийн тэтгэмжийн зөрүүг олгуулахаар өөрийн ажиллаж байсан аймгийн Цагдаагийн газарт хандсан боловч, түүнийг 2017 оны дээрх хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөхөөс өмнө тэтгэврээ хувь тэнцүүлэн тогтоолгосон байх тул нэг удаагийн тэтгэмжийн зөрүүг олгох боломжгүй гэсэн хариуг албан бичгээр өгсөн байна.
Иргэн А нь аймгийн Цагдаагийн газрын тэтгэмжийн зөрүү олгохоос татгалзсан тус шийдвэрийг хүчингүй болгож, уг зөрүүг олгохыг даалгах нэхэмжлэлийн шаардлагаар шүүхэд ханджээ.
Шүүх түүний нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан. Тодруулбал, нэхэмжлэгч иргэн А нь тус нэхэмжлэлийн зүйл болох аймгийн Цагдаагийн газрын зөрүү олгохоос татгалзсан шийдвэр /хариу албан бичиг/-ийг Захиргааны ерөнхий хуулийн 92-94 дүгээр зүйлд заасны дагуу урьдчилан шийдвэрлэж өгсөн хариу гэснээр шүүхэд шууд нэхэмжлэлээ гаргасан ба, гэтэл аймгийн Цагдаагийн газраас иргэн А-д өгсөн тэтгэмжийн зөрүү олгохоос татгалзсан шийдвэр болох хариу албан бичиг нь түүний зөрүү олгуулах тухай хүсэлтийг шийдвэрлэж өгсөн хариу болохын хувьд захиргааны журмаар урьдчилан шийдвэрлэж буюу дээд шатны захиргааны байгууллагаас шийдвэрлэж өгсөн хариу гэж үзэх боломжгүй.
Иймд иргэн А нь аймгийн Цагдаагийн газраас түүнд нэг удаагийн тэтгэмжийн зөрүү олгохоос татгалзсан шийдвэр /хариу албан бичиг/-ийн талаар Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу Цагдаагийн ерөнхий газарт гомдол гаргаж, захиргааны журмаар урьдчилан шийдвэрлүүлэх боломжтой гэж шүүх үзсэн тул уг үндэслэлээр нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан.
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд