ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗСАНТАЙ ХОЛБООТОЙ УЧИРСАН ХОХИРОЛД ГАРСАН ЗАРДАЛ, ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛДАГДАЛ БУЮУ ГЭМТЭЛ, ЗАЙЛШГҮЙ ОРОХ БАЙСАН ОРЛОГО ЗЭРГИЙГ ТООЦНО

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.09.06-ны өдрийн магадлал №202/МА2023/00028
Шүүхийн шийдвэрийн тойм № 2023.12.20
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
Нэхэмжлэгч Н.Т нь хариуцагч З.М, Б.Б нарт холбогдуулан ноолуур худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгтэй холбоотой нийт 16,951,000 төгрөг гаргуулах буюу 376 кг ноолуурыг хариуцагч нарт 1 кг-ийг 140,000 төгрөгөөр тооцож худалдсан, хариуцагч нар хэлэлцэж тохирсон үнийг бүрэн төлөөгүй учир тэдний байгаа газарт очиж, борлуулаагүй байсан үлдэх 302,7 кг ноолуурыг нэхэмжлэгч буцаан авч, ченжид 1 кг-ийг 90,000 төгрөгөөр худалдсан, энэ үнийн зөрүү буюу 16,951,000 төгрөгийг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлага гаргажээ.
Хариуцагч З.М, Б.Б нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс шаардлагыг эс зөвшөөрч, “…70 кг ноолуурыг 140,000 төгрөгөөр тооцож, үлдэгдэл үнэ 1,354,000 төгрөгийг зөвшөөрч байна, 3,3 кг ноолуурын асуудлыг ярьдаггүй, үлдэх ноолуурыг буцааж авсан, хэдэн төгрөгөөр зарсан нь мэдэгддэггүй тиймээс авч явсан ноолуурын зөрүү үнэ 15,135,000 төгрөгийг зөвшөөрөхгүй” гэсэн агуулга бүхий тайлбар гаргаж, татгалзсан.
Анхан шатны шүүх хариуцагч нарын зөвшөөрсөн 1,354,000 төгрөг, 302,7 кг ноолуурын үнийн зөрүү 12,108,000 төгрөг, дутагдсан 3,3 кг ноолуурын үнэ 429,000 төгрөг, нийт 13,891,000 төгрөгийг гаргуулж нэхэмжлэгч Н.Т-д олгож, нэхэмжлэлийн шаардлагаас 3,060,000 төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгож, шийдвэрлэснийг эс зөвшөөрч, хариуцагчийн төлөөлөгч давж заалдах гомдол гаргасан.
Давж заалдах шатны шүүхээс хэргийг хянан хэлэлцээд гомдлыг хангаагүй, анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, шийдвэрлэсэн.
Тодруулбал хариуцагч /худалдан авагч/ нар худалдаж авсан 376 кг ноолуурын хэлэлцэж, тохирсон үнэ болох 52,640,000 төгрөгийг төлөх үүргээ тохирсон хугацаанд биелүүлээгүй учир нэхэмжлэгч Н.Т тэдэнтэй байгуулсан гэрээнээсээ татгалзах эрхээ хэрэгжүүлж, үлдэх 302,7 кг ноолуурыг буцаан авснаар хуульд заасны дагуу тэдгээрийн хооронд байгуулагдсан худалдах-худалдан авах гэрээ дуусгавар болно.
Нэгэнт гэрээ дуусгавар болж, нэхэмжлэгч Н.Т хариуцагч нараас зарагдаагүй үлдсэн 302,7 кг ноолуурыг буцаан авсан учир энэхүү ноолуурын үнийг тэдэнд худалдахаар тохирсон үнэ буюу 1 кг-ийг 140,000 төгрөгөөр тооцон зөрүү үнэ 16,489,000 төгрөгийг гаргуулах шаардлагыг хангахгүй бөгөөд буцаан авсан 302,7 кг ноолуурын үнэ-ийн зөрүү 16,489,000 төгрөгийг хариуцагч нараас гаргуулах үндэслэлгүй юм.
Харин хариуцагч нэхэмжилсэн 3,3 кг ноолуурын хэмжээг зөвшөөрөхгүй гэсэн татгалзлаа нотлоогүй учир нэхэмжлэгчийн хүлээлгэн өгсөн 376 кг ноолуураас хариуцагч нарын худалдан авсан 70 кг, нэхэмжлэгчийн буцааж авсан 302,7 кг тус тус хасаж, тооцон хариуцагч нарын хүлээсэн үүргийн дагуу нийт 1,176,000 төгрөгийг гаргуулах нь зүйтэй байна.
Иймд давж заалдах шатны шүүхээс хариуцагчийн давж заалдсан гомдлыг хангахгүй орхиж, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн болно.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Болормаа