АЖИЛЛАЖ БАЙСАН БАЙДЛЫГ ТОГТООЛГОХ НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХДАА БАРИМТ БИЧГИЙН ЖИНХЭНЭ ЭЗЭМШИГЧ БОЛОХЫГ ТОГТООЛГОХ ШААРДЛАГЫГ ХАМТАД НЬ ГАРГАЖ БОЛНО

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023.07.18-ны өдрийн магадлал №202/МА202З/00025
Шүүхийн процессын тойм №50, 2023.10.16
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.
Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”
Нэхэмжлэгч Т нь ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох нэхэмжлэл гаргаж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч болохыг тогтоолгох тухай нэхэмжлэл /хүсэлт/ гаргажээ.
Анхан шатны шүүх нэхэмжлэгч Т-г нэхэмжлэлийн шаардлагаа өөрчилсөн гэж дүгнэж, баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч болохыг тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн байх ба нэхэмжлэгч Т нь нэхэмжлэлээс ажиллаж байсан байдлыг тогтоох шаардлагыг шийдвэрлээгүй гэсэн агуулга бүхий давж заалдсан гомдол гаргасан байна.
Давж заалдах шатын шүүх хэргийг хянан үзэхэд нэхэмжлэгч Т нь шүүхэд анх гаргасан нэхэмжлэлдээ Дорноговь аймгийн Барилга угсралтын конторт ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгохоор нэхэмжлэл гаргасан байх ба хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч болохыг тогтоолгох тухай буюу тушаалуудад нэрийг буруу бичсэнээс баримт бичгийн зөрүү үүссэн гэж нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэлээ тодорхойлж дахин нэхэмжлэл гаргаж, улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлсөн байна.
Нэхэмжлэл хүсэлт гаргагч нь ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох нэхэмжлэлийн шаардлагын хамт баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох шаардлагыг хамтад гаргаж болдог.
Гэтэл анхан шатны шүүх ийнхүү нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэлийг тодруулалгүй, нэхэмжлэгчийг нэхэмжлэлийн шаардлагаа өөрчилсөн гэж дүгнэсэн нь буруу болсон гэж давж заалдах шатны шүүх дүгнэж, нэхэмжлэгчийн давж заалдсан гомдлыг хангаж шийдвэрлэсэн.
Тоймыг бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Н.Батчимэг