ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ГАРГАХ ШИЙДВЭРИЙГ ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ШИЙДВЭРЛЭЖ, ХАРИУ ӨГӨХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 115/ШШ2021/0007
Тоймын огноо, дугаар: 2023.04.13-ны дугаар 29
Тоймын төрөл: шүүхийн шийдвэрийн тойм
Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвхөн олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
“Z” ХХК-ийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дагуу эзэмшиж байсан газрыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /ИТХ/-ын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан тул “Z” ХХК нь хуульд зааснаар нөхөх олговор авах асуудлыг тохиролцон тогтоох тухай хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлүүлэхээр ИТХ-д хандсан боловч тус асуудлыг шийдвэрлэхээс татгалзсан хариуг тухайн Хурлын нарийн бичгийн даргын гарын үсэг бүхий албан бичгээр өгчээ.
Иймд “Z” ХХК нь Хурлын хэрэгжүүлэх эрх, хэмжээний асуудлыг нарийн бичгийн даргаас шийдвэрлэж, хариу өгсөн нь хууль бус гэж үзэж уг шийдвэр /албан бичиг/-ийг хүчингүй болгуулж, хүсэлтийг хуульд заасны дагуу шийдвэрлэхийг Хуралд даалгахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.
Шүүх нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн. Тодруулбал: Нэхэмжлэгч “Z” ХХК-ийн хүсэлт дэх нөхөх олговрын асуудлыг Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаар тухайн шийдвэрийг гаргасан байгууллага болох иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шийдвэрлэхээр, энэ дагуу тус Хурал нь тухайн асуудлыг Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу “Хурлын хуралдаан”-аар хэлэлцэн шийдвэрлэх ёстой байтал Хурлын нарийн бичиг даргаас хариу өгч шийдвэрлэсэн нь буруу тул нэхэмжлэлийг хангаж, нэхэмжлэгч “Z” ХХК-ийн тус Хуралд гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд болон хуулиар тогтоосон журмын дагуу шийдвэрлэхийг хариуцагч болох тухайн Хуралд даалгаж шийдвэрлэсэн.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд