СУРГУУЛИЙН БАГШИЙГ АЖЛААС ХАЛСАН ШИЙДВЭРИЙГ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХЯНАХГҮЙ

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 115/ШЗ2022/0027
Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 05, Дугаар 28.
Тоймын төрөл: шүүхийн процессын тойм
Шүүгчийн захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон
Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Сургуулийн багш Г–д Санхүү, аудитын газраас төлбөрийн акт тавигдсан бөгөөд үүнийг үндэслэн сургуулийн захирлаас “Г-г сахилгын зөрчил гаргасан” гэж үзэж, ажлаас халсан шийдвэр гаргажээ.
Багш Г нь захирлын тушаалыг хууль бус гэж үзэж, түүнийг хүчингүй болгуулахаар захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ.
Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн.
Учир нь багшийн ажил нь төрийн үйлчилгээний албан тушаалд хамаарч, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон хөдөлмөрийн гэрээгээр талуудын хооронд үүссэн харилцааг зохицуулах тул маргааныг иргэний хэргийн шүүх харьяалан шийдвэрлэнэ.
Захиргааны хэргийн шүүх нь төрийн тусгай болон төрийн захиргааны албан хаагчийн маргааныг шийдвэрлэдэг.
Иймд багш Г-ийн нэхэмжлэл нь “захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус” байх тул нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн болно.
Харин багш Г-ийн хувьд түүнийг ажлаас халах шийдвэрийн үндэслэл болсон Санхүү, аудитын газраас түүнд холбогдуулан гаргасан төлбөрийн актыг хууль бус гэж үзвэл тэрээр тус актын талаар захиргааны хэргийн шүүхэд хандах боломжтой.
Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Цэнд