Эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал

Талуудын нууцыг чандлан хадгалах үүднээс ажиллагаа хаалттай явагдана.

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь процессын хувьд харьцангуй энгийн гурван шатны шүүхээр дамждаггүй учир түргэн шуурхай явагддаг.

Эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаанаа зохицуулахаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргахад 30,000 төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамж төлдөг нь харьцангуй бага зардалтай

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчаас маргаан зохицуулахтай холбогдсон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө талууд болон зохигчдоос төлж байгаа мөнгө хөрөнгийг улсын тэмдэгтийн хураамж гэнэ. Эвлэрүүлэн зуучлуулах өргөдөл гаргасан этгээд улсын тэмдэгтийн хураамжийг дагуу урьдчилан төлнө.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ.

Эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаанаа зохицуулахаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргахад 30,000 төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.

Өргөдөл гаргагч нь уригдах талын оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар тухайн дүүргийн татварын дансанд улсын тэмдэгтийн хураамжаа төлнө.

Иргэний эрх зүйн маргаан- 1,060,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүнд 30,000 төгрөг, бусад тохиолдолд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулиар бодно.

Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан- 30,000 төгрөг

Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаан-30,000 төгрөг