ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны алба нь бүх шатны шүүхийн нэгдүгээр давхарт, олон нийтэд харагдахуйц ил газар байрлах ба “ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ АЛБА” гэсэн хаягийг тодоор бичиж байрлуулна. Мэдээлэл лавлагааны албыг мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн хариуцан ажиллах бөгөөд уг алба нь шүүхийн газар, хэлтсийн бүтцэд багтаж ажиллана. Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байлгах, шүүхэд хандаж буй иргэн, хуулийн этгээдэд шаардлагатай мэдээллийг өгөх, шүүн таслах ажиллагаа хэвийн явуулах нөхыцөлийг бүрдүүлэх, бүх шатны шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албатай мэдээллийг компьютерын сүлжээгээр солилцоход Шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны албаны үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ.

Мэдээлэл, лавлагааны алба нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

– Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд шуурхай мэдээлэх, нээлттэй байлгах;
– Шүүхэд хандаж буй иргэн, хуулийн этгээдэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг өгөх;
– Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээ, мэдээллийг өгөх, шүүхээс эрхлэн гаргаж буй ном товхимол, сэтгүүлийг олон нийтэд сурталчлах;
– Мэдээлэл, лавлагааны алба нь шүүхийн номын сан, төрөлжсөн мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.

Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь иргэн, хуулийн этгээдэд зөвхөн шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг өгөх бөгөөд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үүрэг хүлээхгүй болохыг иргэн Та анхаарах хэрэгтэй. Харин хууль зүйн зөвлөгөө хэрхэн авч болох арга замыг зааж өгч болно. Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах төрлийн мэдээлэл, лавлагааг өгөх үүргийг хүлээнэ.

Үүнд:
– Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр, загвар

– Шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс тогтоосон хэрэг хуваарилах журмын дагуу хэрэг, нэхэмжлэл хуваарилах

– Шүүхээр хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх, хэрэг хуваарилах болон өргөдөл, гомдол, хүсэлт шийдвэрлэх хугацаа, шүүхийн үйлчилгээний талаар биеэр болон утсаар иргэдэд мэдээлэл өгөх
– Нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт, өргөдлийг хэрхэн гаргах
– Тэмдэгтийн хураамж төлөх банк, дансны дугаар
– Хэрэг, маргаан тухайн шүүхэд хэзээ ирсэн, хэнд хуваарилагдсан
– Тухайн хэрэг, маргааныг шийдвэрлэх хуулийн хугацаа
– Шийдвэрлэгдсэн хэргийн шийдвэр, тогтоол, магадлалын дугаар, огноо
– Шүүхийн шийдвэр, тогтоол, магадлалын хуулбарыг хэнээс авч болох
– Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах хугацаа

– Шийдвэрлэсэн анхан болон давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоймыг тухайн өдөр нь шүүхийн цахим хуудсанд байршуулах

– Шүүн таслах ажиллагааны мэдээ, тайланг хагас бүтэн жилээр гаргах
– Холбогдох хуулийн талаарх мэдээлэл.

Мэдээлэл лавлагааны алба мэдээлэл, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн хариуцан ажиллах бөгөөд шүүхийн тамгын газар, хэлтсийн бүтцэд багтаж ажиллана. Шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны албаны талаарх асуудлаар харьяалах дээд шатны байгууллага болох тамгын газар, хэлтсийн даргад хандаж болно. Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь “Шүүхийн мэдээллийн самбар”-ыг ажиллуулах бөгөөд үйл ажиллагааны хүрээн дэх бусад ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.

Нэхэмжлэл бичих загвар, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр, тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн холбогдох заалт, торгууль, хураамж төлөх дансны дугаар, шүүхийн удирдлагаас иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь, шүүх хуралдааны тов зэргийг “Шүүхийн мэдээллийн самбар”-т заавал байрлуулна.

 

Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон бусад шүүх эрх мэдлийн байгууллагаас эрхлэн гаргадаг “Монголын төр эрх зүй”, “Дээд шүүхийн мэдээлэл”, “Шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл”, “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүл болон бусад ном, хэвлэлийн талаар мэдээлэл өгнө.

Шүүхийн үйл ажиллагааны талаар төрөлжсөн санд ороогүй мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээд авахыг хүсвэл ямар албан тушаалтантай уулзах, уулзалтын цагийн хуваарь, уг мэдээлэл байгаа вэб сайтын хаяг зэргийг мэдээлнэ.

Шүүх, шүүгч, ажилтны талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээ, баримтын талаар шүүхийн удирдлагад тухай бүрд нь танилцуулна. Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь архивыг хариуцан ажиллахдаа Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс баталсан журмыг мөрдлөг болгоно.

Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь шүүхийн номын санг хариуцан ажиллуулж, шүүгч, ажилтнуудыг холбогдох мэргэжлийн ном, гарын авлагаар хангана.