ШҮҮХИЙН АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Шүүхийн тамгын газрын архиваас лавлагаа, хуулбар олгох, баримтыг сургалт, судалгааны зорилгоор ашиглуулах үйлчилгээ нь төр, байгууллага, хувь хүний нууцтай холбоотойгоос бусад нь нээлттэй байна.

Архивын лавлагаа, хуулбар олгохдоо дараах баримт бичгийг үндэслэн олгоно.Үүнд:

  1. Иргэний хүсэлт, иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг
  2. Байгууллага, хуулийн этгээдийн албан бичиг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, ажилтны биеийн байцаалт /өмгөөлөгчөөс шүүхэд төлөөлөх эрхийн үнэмлэх, итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар/
  3. Зохих журмын дагуу үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт.

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар батлагдсан шүүхийн архивын үйлчилгээний хураамжийг Төрийн сан: 100900005001 дансанд тушаана. Хүлээн авагч: /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба/

ШҮҮХИЙН АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

  1. Шүүхийн шийдвэр, Шүүгчийн захирамж, Шүүхийн тогтоол болон Захиргааны бусад акт хуулбарлахад хуудасны нэг тал нь 500 төгрөг;
  2. Хэргийн оролцогч баримттай танилцахад хавтас хэрэг 5.000 төгрөг;
  3. Лавлагаа өгөх /Гүйцэтгэх хуудас бичигдсэн эсэх тендертэй холбоотой асуудлаар болон бусад/ нэг удаа 10.000 төгрөг;
  4. Иргэн, Захиргааны хэрэг баримтыг судалгаа шинжилгээны ажилд ашиглуулах 5.000 төгрөг;
  5. Материал хувилж олшруулахад нэг нүүр нь 200 төгрөг.

Та шүүхийн архивын үйлчилгээний хураамжыг Qpay ашиглан хялбар төлөөрэй: