Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал

Монгол улсад 2010 оны 5 сараас Япон Улсын “Жайка” Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, Монгол Улсын дээд шүүх, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо хамтран “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсний үр дүнд эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаа идэвхжиж “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль” батлагдаж 2013 оны 04 сарын 15-ны өдрөөс мөрдөгдсөн билээ.
Эвлэрүүлэн зуучлалын эрх зүйн орчин бүрдсэнээр аливаа маргааныг шүүхийн бус аргаар эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх, эвлэрүүлэн зуучлал бодитой хэрэгжих үндэс суурь тогтон бэхжиж байна.
Монгол Улсын хэмжээнд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхүүд дээр хэрэгжиж байна.
Талуудын хүсэлтийн үндсэн дээр иргэний эрх зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, мөн ИХШХШТухай хуулийн 132- р зүйлийн 132.4-т зааснаас бусад тохиолдолд гэр бүлийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлалын аргаар зохицуулж байна.

 Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны зорилго, үндсэн зарчим

Эвлэрүүлэн зуучлалын зорилго нь талууд өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцэхүйц шийдлийг олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил, маргааныг эвийн журмаар, шуурхай, зардал багатай зохицуулахад оршино.


Эвлэрүүлэн зуучлалыг дараах зарчимд үндэслэн явуулна

Талуудын сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжих.
Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцогчдын нууцыг хадгалах.
Эвлэрүүлэн зуучлагч төвийг сахисан байр суурьтай байх.
Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд талууд тэгш эрхтэй оролцох.