Захиргааны бодлого, тест сэдвээр дотоод сургалт зохион байгууллаа.

28

     Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаал болон дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Б.Баярмаа “Захиргааны бодлого, тест” сэдэвт дотоод сургалтыг тамгын газрын ажилтнуудад зохион байгууллаа.
     Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт зарлагдсантай холбогдуулан шүүхийн тамгын газраас хуваарт өдрүүдэд тогтмол сургалт хийж байхаар болсон бөгөөд “Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт”-д оролцохоор бэлдэж буй шүүхийн захиргааны ажилчидад тамгын газрын зүгээс дэмжлэг үзүүлэн өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан сургалт зохион байгуулж буйг шүүхийн захиргааны ажилчид баяртайгаар дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тус сургалтыг баг болгон хуваан тест, бодлого бодуулан гарах үр дүнд дүн шинжилгээ хийн харилцан ярилцсан юм.