Төрийн мэдээлэл солилцооны хур системээс цахим хэлбэрээр лавлагаа, мэдээлэл авах журам сэдэвт дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.

39

“ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ “ХУР” СИСТЕМЭЭС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ”-ын талаар мэдээлэл хийлээ
      Дорноговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын тушаал болон дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр шүүгчийн туслах Б.Мөнх-Эрдэнэ “Төрийн мэдээлэл солилцооны хур системээс цахим хэлбэрээр лавлагаа, мэдээлэл авах журам” сэдэвт дотоод сургалтыг тамгын газрын ажилтнуудад зохион байгууллаа.
      Тус сургалтаар “Төрийн мэдээлэл солилцооны хур систем”-ээс цахим хэлбэрээр хэрхэн түргэн шуурхай лавлагаа авах, шүүхээр үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэд, олон нийтэд чирэгдэл багатай түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, шүүхийн үйлчилгээг цаг хугацаа алдахгүйгээр түргэн, шуурхай, чирэгдэл учруулахгүйгээр хүргэхээр болж байгаа талаар мэдээлэл хийлээ.
      “Хур” системээс гаргах лавлагааг шүүхийн тамгын газраас томилогдсон ажилтан хариуцах бөгөөд уг системийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тэмдэг, төхөөрөмжийг суурилуулахаар иргэд болон хэргийн оролцогч, шүүхүүдийн хүсэлтийг үндэслэн лавлагааг гаргаж, нууцлалыг ханган ажиллах талаар тодорхой мэдээллийг хийсэн юм.
      Мөн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Батхуяг шүүхийн архивын ажилчдын сургалтад хамрагдсан бөгөөд сургалтаар мэдсэн, сонссон анхаарвал зохих зүйлсийн талаар хамт олондоо мэдээлэл хийлээ.