Санхүүгийн тайлан

2016 оны эхний хагас жил

???????????