Төсөв ба гүйцэтгэл

2015 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

 

???????????