Төсөв ба гүйцэтгэл

2015 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

???????????