ШҮҮГЧ, АЖИЛТАНД АЛБАН ТОМИЛОЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэ журмаар шүүгч, ажилтан албан томилолтоор ажиллах, томилолтын хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлыг дүгнэх, холбогдох зардлыг гаргах зэрэг харилцааг зохицуулна.
1.2.Шүүгч, ажилтан шүүхийн байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутаг, гадаад улсад түр хугацаагаар ажиллах тохиолдолд албан томилолт олгоно.
1.3.Шүүгчийг зөвхөн шүүн таслах ажиллагаа болон багшлах, аливаа хэлбэрийн сургалтанд оролцоход албан томилолтоор ажиллуулна.

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШАГНАЛААР ШАГНАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1.Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангахад онцгой идэвх санаачилга гарган,үр бүтээлтэй ажиллаж, бодитой хувь нэмэр оруулсан шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан, бусад байгууллагын ажилтан, албан тушаалтан, Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэнийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл /цаашид “Ерөнхий зөвлөл” гэх/-ийншагналаар шагнахад энэхүү журмын зорилго оршино.

 

1.2.Энэ журам нь шагналд нэр дэвшүүлэх, шагнуулахаар ирүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авч судлах, шийдвэрлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.

 

 

 

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ 2 ДУГААР ШҮҮХ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ 2 ДУГААР ШҮҮХ, СУМ ДУНДЫН 8 ДУГААР ШҮҮХ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 7 ДУГААР ШҮҮХҮҮД БОЛОН ТУС ШҮҮХҮҮДИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Журмын зорилго нь Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх, Cум дундын 8 дугаар шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүхийн Тамгын газар /цаашид “байгууллага” гэх/-ын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах, захиргааны ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, ажилтныг албан тушаалд томилох, албан тушаалаас түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, халах, тэдний хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, мэдээлэх, хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоох, түүнийг сахихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

???????????