“Шүүхийн албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1351 дугаартай “Хяналт-шинжилгээ хийсэн ажлын зөвлөмж хүргүүлэх тухай” албан

ХАСХОМэдүүлэг гаргагчдад сургалт зохион байгууллаа

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны

ИРГЭН ТАНД

ХЭРЭГЦЭЭТ ЛИНК

САНАЛ АСУУЛГА

Та шүүхэд итгэдэг үү?